Ansökan

Om du planerar en publik upplevelse som passar in på nedanstående kriterier är du välkommen att ansöka om stöttning från Världsklass. Ansökan ska vara oss tillhanda senast sex månader före genomförandet. Världsklass ger inte stöd till grundfinansiering, utan till det som kan höja nivån på upplevelsen och ge extra höjd eller synlighet.


Kriterier för sökande evenemang

Inriktning – evenemanget bör:
– Vara inom temaområdena: vetenskap, kultur, idrott och hälsa. Världsklass Uppsala äger rätt att stödja eller satsa på projekt/aktivitet utanför dessa områden efter särskilt beslut.

Hållbarhet (social, miljömässig och ekonomisk) – evenemanget bör:
– Bidra till samhällsutveckling av Uppsala och skapa en bra plats att besöka, bo, arbeta och leva i
– Vara miljömässigt ansvarstagande
– Skapa arbetsmöjligheter
– Skapa turistekonomiska förutsättningar
– Stärka varumärket Uppsala
– Ha finansiering för baskostnader klar (Avses exempelvis lokalhyra och lön)
– Ha en sund ekonomi (Världsklass Uppsala går aldrig in med ett stöd större än grundbudgeten i projektet)

Innehåll – evenemanget bör:
– Ha ett innehåll med potential att utvecklas och växa över tid
– Gärna vara av nationellt intresse eller ha potential att bli det eller
– Dra mycket besökare eller ha potential att dra många besökare till Uppsala

Kännedom – evenemanget bör:
– Genom media nå brett nationellt, helst även internationellt
– Synas för beslutsfattare inom forskning, näringsliv, idrott, kultur, offentlig sektor och media
– Göras känt och vara tillgängligt för Uppsalaborn
– Följas upp och utvärderas av arrangören gällande mediabevakning och mediagenomslag

Allmänna krav – evenemanget ska:
– Respektera alla människors lika värde, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, hudfärg, politisk uppfattning, religiös uppfattning och social ställning
– Inte ske i rent reklamsyfte


Ansökningsformulär

Fyll i nedanstående ansökan till Världsklass Uppsala senast sex månader innan evenemangets genomförande. 
Kom ihåg att bifoga projektbudget. Ladda ner den här:

Världsklass Uppsala kommer vid behov att ta kreditupplysning på sökande.
Observera! Bilagor utöver budget kommer inte att ingå i bedömningsunderlaget.

Ansökningsformulär

  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ