Behandling av personuppgifter

Världsklass Uppsala har som målsättning att alla personer vars personuppgifter behandlas av oss alltid skall kunna känna sig säkra på att den personliga integriteten respekteras och att hans/hennes personuppgifter behandlas med tillbehörlig försiktighet.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Världsklass Uppsala behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Via webbplatsen (kontaktformulär) och vårt ansökningssystem samlar vi in ansökningar av ekonomiska stöd och bidrag. Världsklass Uppsala är genom Destination Uppsala AB personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in via webbplats och ansökningssystem.

För att kunna administrera de anmälningar vi får in från arrangörer och initiativtagare behöver vi behandla följande personuppgifter:

Syftet med behandlingen är att samla in relevant information från de arrangörer och initiativtagare som ansöker om medel eller bidrag från oss. Personuppgifterna behandlas med stöd av allmänt intresse.

Register

Vi kommer även att spara uppgifter i ett CRM-system. Syftet med detta register är att vi, vid behov, ska ha en möjlighet att ha en kontinuerlig dialog med arrangörer och initiativtagare som ansöker om medel. Genom att skicka in en ansökan och registrera ett konto har du på förhand samtyckt till personuppgiftsbehandlingen i samband med anmälan.

Mottagare av personuppgifterna

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med en tredje part och dina uppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES, ett så kallat tredje land eller internationell organisation i GDPR:s mening. Eftersom Destination Uppsala projektleder Världsklass Uppsala och är ett kommunalt bolag så blir uppgifter som skickas till oss i regel allmänna handlingar. Dina uppgifter kan därmed komma att lämnas ut om vi får en begäran enligt offentlighetsprincipen, såvida inte uppgifterna bedöma omfattas av sekretess.

Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlagen. De kommer att gallras den 30 november årligen.

Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse eller radering av personuppgifterna. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, eller invända mot behandlingen. Slutligen har du rätt till dataportabilitet. Dina personuppgifter kommer inte att bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Rätten att återkalla ett samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandling kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du gör det kommer vi inte längre behandla personuppgifter för de ändamålen. Dock behöver vi fortfarande följa arkivlagstiftning vilket gör att vi eventuellt inte kan radera uppgifterna.

Har du några frågor eller synpunkter?

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, är du välkommen att kontakta oss på ansokan.varldsklass@uppsala.se. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Datainspektionen. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud genom att maila dso.destinationuppsala@jpinfonet.se.

Rätten att rikta klagomål?

Om du inte anser att dina klagomål tillgodoses av oss har du en rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du når myndigheten på imy@imy.se.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Om ni vill komma i kontakt med oss direkt med frågor om personuppgiftsbehandlingen så kan ni göra det genom att maila oss på följande e-mail adress: ansokan.varldsklass@uppsala.se.