Hållbarhet

Agenda 2030
Vår planet och befolkningen står inför stora globala utmaningar. Vi delar övertygelsen om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd och att näringslivet ska bidra till positiv förändring.

Agenda 2030 är en handlingsplan för förändring mot ett hållbart samhälle. Näringslivet har en central roll i arbetet för att nå de globala målen i den agendan. Oavsett hur stor eller liten en verksamhet är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra. Inom vår verksamhet har vi valt att arbeta fokuserat med fyra av de globala målen i Agenda 2030:

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 5. Jämställdhet
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Du som söker bidrag eller stöd från oss har en viktig del i detta arbete. I våra kriterier framgår det hur du i ditt arbete och genomförande förväntas göra för att vi tillsammans ska bidra till målen.

Uppsala Klimatprotokoll
Flera av medlemmarna i Världsklass Uppsala är även med i Uppsala Klimatprotokoll, där man samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala.